Podstawy prawne

Podstawą wydania Dziennika Urzędowego Agencji Wywiadu są przepisy art. 22 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 Ustawy, podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699), akty podlegające ogłoszeniu ogłaszane są na stronie Dziennika Urzędowego Szefa Agencji Wywiadu w formacie PDF.

Opublikowany: 8 grudnia 2017
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 17 grudnia 2017
przez: agencja
Liczba wyświetleń: