Petycje

Aktualnie brak petycji.

Informacje dotyczące składania petycji

Ważne:

Petycję składa sie w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (petycji nie można złożyć telefonicznie).

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;  a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Listownie na adres:
Agencja Wywiadu
ul. Miłobędzka 55
02-634 Warszawa

Doręczyć osobiście:
Biuro przepustek AW, przy ul. Miłobędzkiej 55

Za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: 
poczta@aw.gov.pl

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego winna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji tego podmiotu. W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda podmiotu. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, adresat petycji może zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana o potwierdzenie zgody z pouczeniem, że w przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona.

Ważne:

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Opublikowany: 8 grudnia 2017
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 19 grudnia 2017
przez: agencja
Liczba wyświetleń: